avatar

ShM

0.23 1.54
avatar

Shiru

Alex

1080.83 344.48
avatar 694.68 222.90
avatar

ShaMAN

Руслан

56.93 12.51
avatar 15.20 4.84
avatar 0.00 0.00
avatar

Sergio

Sergio

4.27 0.00
avatar

Serdjuk

Виталий

26.40 9.71
avatar

Seajeff

Dmitry Zhemkov

9.23 4.32
avatar

Schafft

Александр

123.06 44.78
avatar 151.71 52.69
avatar

sand

sandrowski

0.03 -4.89
avatar

SaNchez

Санчез

5.64 0.59
avatar 0.00 0.00
avatar

SAA

39.53 12.71